Jaaroverzicht 2022: Geweld tegen Inheemse Volken van Brazilië


Om het onrecht tegen Inheemse Volken aan te klagen en te bestrijden publi-ceert Cimi, het Indianenpastoraat van de RKkerk, jaarlijks een overzicht van de diverse vormen van geweld waar de volken mee geconfronteerd worden.

Het jaar 2022 was het laatste van de regering Bolsonaro. Een verslag om niet te vergeten dus.

Het rapport ‘Geweld tegen Inheemse Volken in Brazilië gegevens voor 2022’ werd op 26 juli gepresenteerd in het secretariaat van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië (CNBB), in Brasilia.

Aanwezig waren ondermeer kerkelijke en inheemse leiders, vertegenwoor-digers van Cimi en de samenstellers.

Het onderzoek verzamelt gegevens over schendingen van inheemse territoriale rechten, zoals conflicten, invasies en schade aan gebieden; geweld tegen de persoon, zoals moorden en bedreigingen; en schendingen als gevolg van nalatigheid van de overheid, zoals gebrek aan hulp op het gebied van gezondheid en onderwijs, kindersterfte en zelfmoorden.

Het jaar 2022 eindigde de vierjarige cyclus onder de regering van Jair Bolsonaro, die werd gekenmerkt door de totale verlamming van inheemse landafbakeningen, het grote aantal conflicten en invasies van deze gebie-den, en de ontmanteling van overheidsbeleid gericht op inheemse volken en de instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de bescher-ming van hun gebieden.

“Het beleid van de regering Bolsonaro bracht voor de Volken een situatie van diepe onveiligheid en geweld die ongekend is in de recente geschiede-nis van Brazilië”, aldus de samenstellers van het rapport”, Lucia Helena Rangel en Roberto Antonio Liebgott.

De presentatie zal over het hele land uitgezonden worden via de kanalen van Cimi.

Het complete rapport is in het portugees en kan hier worden gedownload.

Een engelse samenvatting kan hier worden gedownload.

Voor meer info: www.cimi.org.br